Week10

Week 10


วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (Home)
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- มีสติอยู่กับตัวเอง
เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับ สิ่งต่างๆ
- ทักษะการสื่อสาร

ชื่อกิจกรรม : ย้อนวันฉันเป็นเด็ก
ขั้นนำ :
- ครูและนักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม ไว้ทักทายกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า สลับกัน 10 ครั้ง(ท่ากำ แบ และท่างูใหญ่ สุนัขจิ้งจอก)  
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำอุปกรณ์ที่เป็นของเล่น (มาวางไว้ข้างหน้าตัวเอง จากนั้นใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไรบ้าง?”
- ครูแจกกระดาษครึ่ง  A 4 ให้นักเรียนคนละ  1 แผ่น ปากกาคนละ 1 ด้าม ขณะรับ-ส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด”ถ้านักเรียนเลือกได้ 1อย่าง นักเรียนจะเลือกเล่นเล่นตัวไหน เพราะเหตุใด”  
- นักเรียนวาดภาพและเขียนมุมมองของตัวเอง
- นักเรียนนำเสนอผลงาน
- นักเรียนเก็บผลงานจากเพื่อนที่อยู่ตรงข้ามคุณครูทั้งซ้ายและขวามือต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณครู  ขณะที่ส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม
 ขั้นจบ:
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- ของเล่น เช่น ตุ๊กตา หุ้นยนต์
- กระดา
- ปากกา
- เพลงสปาผ่อนคลาย
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (โยคะ
รำกระบอง)
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
ชื่อกิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม  :
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  :
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
·     ท่าไหว้พระอาทิตย์
·     ท่าภูเขา
·     ท่าต้นไม้
·     ท่าเก้าอี้ 2 ขา
·     ท่าเก้าอี้ขาเดียว
ท่านั่ง  
·     ท่าเต่า
·     ท่าหงส์
ท่านอน   
·     ท่าจระเข้
·     ท่าตั๊กแตน
·     ท่างูเห่า
·     ท่าปลาดาว
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงสปา
- บรรยากาศในชั้นเรียน
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
วัสดุธรรมชาติ
สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ

- สมาธิ
- สติรู้ตัวเองอยู่เสมอ
- จินตนาการเชื่อมโยงกับตัวเองและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเอง
- คิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ชื่อกิจกรรม : ฝากรอยนิ้วเอาไว้
ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม ไว้ทักทายกันด้วยความนอบน้อม
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการฟังจังหวะการเต้นของหัวใจตนเองประมาณ  นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น และสีน้ำ/โปสเตอร์ ขณะรับ-ส่งนักเรียนไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
ครูให้นักเรียนสร้างชิ้นงานโดยใช้นิ้วมือแทนพู่กันระบายสี
นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะรับ-ส่งนักเรียนไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงสปาผ่อนคลาย
กระดาษ
สีน้ำ/โปสเตอร์

พฤหัสบดี
วรรณกรรม  
นิทาน  เรื่องเล่า ประสบการณ์

- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากวรรณกรรมที่สะท้อนเรื่องราวทางวัฒนธรรมของชาวเหนือ
- การคิดวิเคราะห์
- การรับฟังอย่างมีสติ

ชื่อกิจกรรม : เรื่องเล่า “เมืองลับแล
ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม ไว้ทักทายกันด้วยความนอบน้อม
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วนการฟังจังหวะการเต้นของหัวใจตนเองประมาณ  2นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องตำนานเมืองลับแลให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตำนานเมืองลับแลสะท้อนเรื่องราวทางวัฒนธรรมของชาวเหนืออย่างไร?” “ถ้านักเรียนเป็นคนที่อยู่ในเมืองลับแล นักเรียนจะทำอย่างไร?” “เรื่องเล่าตำนานเมืองลับแลแตกต่างจากตำนาผาแดงนางไอ่อย่างไร?
- ครูแจกกระดาษขนาดครึ่ง A4 คนละ 1 แผ่น ปากกาคนละ 1 ด้าม ขณะรับ-ส่งนักเรียนไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนได้เรียนรู้จากเรื่องเล่านี้”
- นักเรียนส่งผลงานมากลับมาที่ครู ขณะรับ-ส่งนักเรียนไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
- วรรณกรรมเรื่อง เมืองลับแล

ศุกร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (มายา Illusion)
- เห็นความเป็นมายาของดินสอที่เกิดจากการตั้งชื่อชองมนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
- เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
-กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
กิจกรรม : ดินสอ
ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม ไว้ทักทายกันด้วยความนอบน้อม
- ครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า สลับกัน 10 ครั้ง(ท่าขนมจีบกับถาดกลม ท่างูใหญ่ สุนัขจิ้งจอก)  
ขั้นกิจกรรม :
-     ครูนำดินสอมาให้นักเรียนสังเกต พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง? สิ่งนี้ใช้คู่กับอะไรได้บ้าง เพราะอะไร?”
-     ครูแจกกระดาษขนาดครึ่ง A4 คนละ 1 แผ่น ปากกาคนละ 1 ด้าม ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่าแท้จริงแล้วดินสอมีอยู่จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด ถ้ามีดินสอนักเรียนอยากนำดินสอไปทำอะไรบ้าง?”
-     นักเรียนวาดภาพและเขียนความคิดเห็นมุมมองของตนเอง
-     นักเรียนนำเสนอความคิดเห็น
- นักเรียนส่งผลงานมากลับมาที่ครู ขณะรับ-ส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: 
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- กระดาษ/ปากกา
- ดินสอ
- เพลงสปาผ่อนคลาย
ตัวอย่างกิจกรรมวันศุกร์

 ขั้นเตรียม ขั้นกิจกรรม


 ขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น