week11


Week 11

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์

มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (Home)
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- มีสติอยู่กับตัวเอง
เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับ สิ่งต่างๆ
- ทักษะการสื่อสาร

ชื่อกิจกรรม : ตอบคำถาม...ถอดความรู้สึก
ขั้นเตรียม :
-     นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ค่อยๆปิดเปลือกตาลงเบาๆ รับรู้ลมหายใจของตัวเอง สัก 2-3 ลมหายใจ
-     ครูกระตุ้นด้วย  Brain Gym (แบบแตะส่วนต่างๆของร่างกาย)
ขั้นกิจกรรม  :
-     ครูมีคำถามให้เด็กทุกคนได้เลือก (จับฉลาก)
-     ครูส่งกล่องคำถามให้นักเรียน พร้อมกับให้นักเรียนแต่ละคนหยิบคำถามคนละ 1 คำถาม ขณะที่ส่งนักเรียนจะไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง
-     เมื่อทุกคนได้คำถามครบแล้ว ครูให้โจทย์นักเรียนอ่านคำถามของตนเองแล้วสามารถเลือกที่จะให้ใครที่อยู่ในวงช่วยตอบคำถามนั้น โดยถ้าใครเคยมีเพื่อนเลือกให้ตอบคำถามแล้วเพื่อนคนอื่นจะเลือกให้ตอบอีกไม่ได้ต้องให้คนที่ไม่เคยได้ตอบ
-     ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงาน โดยครูตั้งคำถาม
นักเรียนส่งฉลากคำถามกลับมา
-     เรื่อยๆจนกระทั้งถึงคุณครู ขณะที่ส่งแต่ละคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม ทั้งคนรับและคนส่ง
 ขั้นจบ:
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-     กระดาษคำถาม
-     กระดาษ
-     ปากกา
-     เพลงสปาผ่อนคลาย
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ 
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
ชือกิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม  :
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  :
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
·     ท่าไหว้พระอาทิตย์
·     ท่าภูเขา
·     ท่าต้นไม้
·     ท่าเก้าอี้ 2 ขา
·     ท่าเก้าอี้ขาเดียว
ท่านั่ง  
·     ท่าเต่า
·     ท่าหงส์
ท่านอน   
·     ท่าจระเข้
·     ท่าตั๊กแตน
·     ท่างูเห่า
·     ท่าปลาดาว
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงสปาผ่อนคลาย
- บรรยากาศในชั้นเรียน
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
วัสดุธรรมชาติสื่อ อุปกรณ์ต่างๆ

- สมาธิ สติรู้ตัวเองอยู่เสมอ
- จินตนาการเชื่อมโยงกับตัวเองและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเอง
- คิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ชื่อกิจกรรม : ภาพสื่ออารมณ์
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วค่อยๆ ปิดเปลือกตาลงรับรู้ลมหายใจของตนเองหายใจเข้ารู้สึกสบายหายใจออกรู้สึกผ่อนคลาย 2-3 ลมหายใจ
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain gym โดยสุ่มให้นักเรียนเป็นคนพาเพื่อนๆทำ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้นักเรียนดูภาพ 2 ภาพแล้วถามนักเรียนว่า นักเรียนเห็นอะไรบ้าง  ดูแล้วรู้สึกอย่างไร นักเรียนเคยมีความรู้สึกเหมือนภาพบ้างไหม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิดนักเรียน ให้นักถ่ายทอดความรู้ของตนเองออกมาเป็นภาพและเขียนคำสั้นๆที่เกี่ยวกับภาพที่ถ่ายทอด
- ครูแจกกระดาษครึ่ง A 4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่นโดยขณะที่เรารับทุกคนจะรับไหว้กันอย่างนอบน้อมทั่งคนรับและคนส่ง
- ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงาน
- นักเรียนส่งชินงานกลับมาให้ครู ขณะส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงสปาผ่อนคลาย
กระดาษ ปากกา
พฤหัสบดี
วรรณกรรม  
นิทาน  เรื่องเล่า ประสบการณ์

- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่เขียน
- เห็นความเชื่อมโยงเรื่องราวของตนเองและผู้อื่น

ชื่อกิจกรรม : เล่าเรื่องจากคำ
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยๆ ลืมตา
- นักเรียนทำ Brain Gym สลับซ้ายขวา (กำ-แบ)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ 1 ใบ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ฉลากคำ 1 แผ่น) โดยส่งด้านซ้ายมือ คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนจะมีวิธีการเขียนหรือการเล่าเรื่องอย่างไรเพื่อให้เพื่อนสามารถเข้าใจเกี่ยวกับโค้ดคำที่ได้ ?”
- นักเรียนเขียนสื่อความหมายจากคำ
- นักเรียนนำเสนอโดยการเล่าเรื่องจากคำที่ได้ นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- ตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ (กระดาษครึ่ง A4 ฉลากคำ)
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ศุกร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (มายา Illusion)
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
- สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
- ใช้ประสาทสัมผัสจากการดมกลิ่นแล้วสื่อความได้
ชื่อกิจกรรม :  กลิ่น ใบชะพลู
ขั้นเตรียม : 
-      ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
-      รูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติรับรู้ลมหายใจประมาณ 2 นาที  ฟังเสียงของธรรมชาติรอบๆตัว
ขั้นกิจกรรม : 
- ครูหยิบใบชะพลูขึ้นมา  1 ใบ แล้วเล่าความทรงจำวัยเด็กเกี่ยวกับใบชะพลู
- ครูส่งให้นักเรียนแต่ละคนได้สัมผัส และดมกลิ่น เวียนที่ละคนจนครบ
- ครูส่งกระดาษครึ่ง A4 ให้นักเรียนแต่ละคน ในขณะที่ส่งและรับจะไหว้ด้วยความนอบน้อม
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้ดมกลิ่นใบชะพลูแล้วรู้สึกอย่างไร และนึกถึงอะไร?“
นักเรียนแต่ละคนเขียนความรู้สึกลงในกระดาษ (3 นาที)
- ครูหยิบใบชะพลูขึ้นมา  ใบ แล้วขยี้ พร้อมทั้งส่งให้นักเรียนที่อยู่ข้างครูทั้งซ้ายและขวา  ดมกลิ่นอีกครั้ง แล้วส่งต่อให้เพื่อนจนครบ
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จากการดมกลิ่นใบชะพลูครั้งแรก และครั้งที่สองแตกต่างกันอย่างไร เพราะอะไร?”
- นักเรียนแต่ละคนเขียนความรู้สึกลงในกระดาษ (3 นาที)
- นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดให้เพื่อนและครูฟัง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าความรู้สึกที่เราสัมผัสได้นี้ มีอยู่จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด?”
นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอความคิดเห็นของตนเอง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้?”
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: 
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
ใบชะพลู
กระดาษ
เพลงสปา

ตัวอย่างกิจกรรมวันอังคาร

ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น