week8


วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์

มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (Home)
-กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม : นาฬิกาสื่อความหมาย
ขั้นนำ :
- ครูและนักเรียนทักทาย ทำความเคารพซึ่งกันและกัน
- คุณครูพานักเรียน แตะสัมผัสอวัยวะ10 ท่า
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำนาฬิกามาวางข้างหน้าครูจากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร นักเรียนรู้สึกอย่างไร?”
- คุณครูนำเอานาฬิกาให้นักเรียนดูนักเรียนทุกคนได้สัมผัสนาฬิกา  จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นนาฬิกาแล้วคิดถึงอะไร?”
- คุณครูนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอย่างมีความหมาย
- คุณครูแจกกระดาษครึ่ง  A4 ให้นักเรียนคนละ1 แผ่น ขณะรับ-ส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม
- คุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นาฬิกาเกี่ยวข้องกับ ความสำเร็จของเราอย่างไร?”
- นักเรียนเขียนเรื่องราวของนาฬิกาที่เกี่ยวกับความสำเร็จ
- คุณครู นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- นาฬิกา
- กระดาษครึ่ง  A4 
- ปากกา
- เพลงสปา

อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (โยคะ
รำกระบอง)
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
ชื่อกิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม  :
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  :
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
·     ท่าไหว้พระอาทิตย์
·     ท่าภูเขา
·     ท่าต้นไม้
·     ท่าเก้าอี้ 2 ขา
·     ท่าเก้าอี้ขาเดียว
ท่านั่ง  
·     ท่าเต่า
·     ท่าหงส์
ท่านอน   
·     ท่าจระเข้
·     ท่าตั๊กแตน
·     ท่างูเห่า
·     ท่าปลาดาว
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงสปา
- บรรยากาศในชั้นเรียน
พุธ
-    ศิลปะ ดนตรี
-    วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ

- การสื่อสารกับผู้อื่น
- สมาธิ สติ รู้ตัวเอง
- จินตนาการเชื่อมโยงกับตัวเองและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเอง
- คิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ชื่อกิจกรรม : ดลตรีดลใจ
ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายกันด้วยความนอบน้อม
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :
- แจกกระดาษ A4 คนละ 1 แผ่น ปากกาคนละ 1 ด้าม ขณะรับ-ส่งนักเรียนรับไหว้กันอย่างนอบน้อม
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบทเพลงให้นักเรียนฟังจากนั้น คุณครูให้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร
- ครูแนะนำบทเพลงราเพื่อมวลชน และนำเนื้อเพลงมาวางไว้ข้างๆ ตัวคุณครูพอที่นักเรียนจะมองเห็น ครูพานักเรียนร้องเพลงก่อน 1 รอบ
- ครูและนักเรียนช่วยกันร้องเพลงเพื่อมวลชน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร นักเรียนคิดว่าผู้แต่งอยากสื่อสารอะไรกับผู้ฟัง?
- นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวตามจินตนาการของตัวเองผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เช่นเรื่องราว  การ์ตูนช่อง  ภาพวาด
- นักเรียนนำเสนอผลงาน
- นักเรียนเก็บชิ้นงานต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณคุณครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- กีตาร์
- เนื้อเพลง
- เพลงสปาผ่อนคลาย
พฤหัสบดี
วรรณกรรม  
นิทาน  เรื่องเล่าประสบการณ์

- สติ  สมาธิ จดจ่อในการฟัง
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
- รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
- สื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ชื่อกิจกรรม : อ่านเรื่องเดียวได้หลายเรื่อง
ขั้นนำ :
- ครูและนักเรียนทักทายทำความเคารพซึ่งกันและกัน
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
ขั้นกิจกรรม :
-  ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละ  1 แผ่น ขณะที่ส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม
- ครูแจกหนังสือให้นักเรียนคนละเล่มที่แตกต่างกันเป็นหนังสื่อเกี่ยวกับวรรณะกรรมต่างประเทศ  วรรณกรรมในไทย  หนังสือให้ข้อคิด บทความ เป็นต้น
- ครูให้เวลาคนละ 10 นาที นักเรียนเลือกมุมให้กับตนเองในการอ่านหนังสือที่ตนเองได้รับ
- ครูให้นักเรียนแต่คนได้สรุปสิ่งที่ตนเองอ่านไปในเวลา 10 นาที  หรือวาดภาพประกอบที่สื่อถึงเรื่องที่ตนเองได้อ่าน
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองได้อ่าน
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- หนังสือ
- เพลงสปา
- กระดาษ
ศุกร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (มายา Illusion)
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- เห็นความเป็นมายาที่ซ้อนอยู่รูปร่างหน้าตาที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้นให้สวยและไม่สวย 
- เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)

ชื่อกิจกรรม : กระจกเงา
ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนทักทายและทำความเคารพซึ่งกันและกัน
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้า-ออก 5 ลมหายใจ
- ครูพานักเรียนทำ Brain gym 2 ท่า สลับกัน 10 ครั้ง (ท่ากระต่ายกับกอหญ้า และงูใหญ่กับสนุขจิ้งจอก
ขั้นกรรม :
- ครูนำกระจกมาให้นักเรียนสังเกต พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง สิ่งนี้ใช้ทำอะไรได้บ้าง ทำอะไรไม่ได้บ้าง
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนส่องกระจก โดยส่งต่อกันไปเรื่อยๆ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เวลานักเรียนส่องกระจกแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง?”
-     ครูแจกกระดาษขนาดครึ่ง A4 คนละ 1 แผ่น ปากกาคนละ 1 ด้าม ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราเห็นอะไรในกระจกจริงๆ? กระจกสะท้อนอะไรจากตัวเราบ้าง?
- นักเรียนวาดภาพและเขียนมุมมองของตนเอง
- นักเรียนนำเสนอผลงาน
- นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้?
ขั้นจบ: 
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- กระจก
- กระดาษ
- ปากกา
- เพลงสปาผ่อนคลาย


กิจกรรมวันศุกร์

ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรมขั้นจบ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น