week5

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (Home)
ฝึกการคิด รู้ตัว และเท่าทันอารมณ์ สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
ชื่อกิจกรรม : สามสิ่งในชีวิต
ขั้นเตรียม :
นักเรียนนั่งวงกลม ทักทายสวัสดี
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :
ครูวาง เงิน (แสดงถึงความร่ำรวย) นาฬิกา(แสดงถึงเวลา) และกระดาษรูปหัวใจ (แสดงถึงสิ่งที่เรารักและคนที่เรารัก) ไว้กลางห้อง แล้วใช้ถาม ถามนักเรียนว่า “เห็นอะไร แล้วสามสิ่งนี้ถ้าให้พี่ๆเลือก พี่ๆคิดว่าสิ่งไหนที่สำคัญต่อชีวิตของเรามากที่สุดในตอนนี้
ครูแจกกระดาษ ครึ่ง A4 ให้นักเรียนส่งต่อกันเป็นวงกลมในขณะรับ-ส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม
ครูให้เวลานักเรียนในการถ่ายทอดความคิดเห็นลงในกระดาษ ประมาณ 5 นาที
ครูให้นักเรียนคนแรกพูดถ่ายทอดความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองเลือกว่าสำคัญที่สุดในชีวิตพร้อมกับให้เหตุผล
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ถ้าในโลกนี้มีนักเรียนอยู่คนเดียว นักเรียนคิดว่ายังต้องการสิ่งนี้หรือไม่ จริงๆ แล้วอะไรคือสิ่งที่สำคัญกำชีวิตเราตอนนี้”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้     
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงสปา
เงิน 100 บาท
นาฬิกา
กระดาษรูปหัวใจ
กระดาษครึ่ง เอ4
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ ( โยคะ
รำกระบอง)
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
ชื่อกิจกรรม : รำกระบอง
ขั้นเตรียม :
-  นักเรียนเตรียมไม้กระบองของตนเองพร้อมทั้งยืนในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสม
- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจของตัวเอง สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนหายใจออกช้าๆ ประมาณ 3- 5 ครั้ง 
ขั้นกิจกรรม :
 - คุณคุณครูพานักเรียนยืดหยุ่นร่างกายโดยการยืนกางขาออกจากกันเล็กน้อยทิ้งน้ำหนักไปที่ขาทั้ง  2 ข้างเท่ากัน
นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงรับรู้ลมหายใจของตัวเอง
- คุณครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่ารำกระบอง ครูนำนักเรียนรำกระบองในท่าต่างๆ
6.       ท่าสีลม
12.    ท่าแถม
-  นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงอีกครั้ง รับรู้ลมหายใจของตัวเองประมาณนาที
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงสปา
- บรรยากาศในชั้นเรียน
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
วัสดุธรรมชาติ  
สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- ฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์จินตนาการ ชื่นชมความงามและเห็นความหมายของชิ้นงานต่างๆ
- เห็นความเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆ รอบตัว
- มองเห็นความเป็นจริงของสิ่งนั้น
ชื่อกิจกรรม : ศิลปะจากเมล็ดข้าว
ขั้นเตรียม
 - นักเรียนนั่งวงกลม ทักทาย สวัสดี
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจ ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูนำเมล็ดข้าวมาให้นักเรียนสังเกต พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นความคิด
   นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”
   “มีลักษณะคล้ายกับอะไรบ้าง?”
    “เราสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง และทำอะไรไม่ได้บ้าง?”
-      นักเรียนตอบคำถามและร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-      ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะสร้างสรรค์งานศิลปะจากเมล็ดข้าวได้อย่างไรบ้าง?”
- ครูแจกกระดาษ คนละ 1 แผ่น กาว และเมล็ดข้าวให้นักเรียน ขณะรับ-ส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความน้อมน้อม
- นักเรียนลงมือปฏิบัติ จดจ่อ ใคร่ครวญกับงานที่ทำอย่างมีสมาธิ (ให้เวลา 5 นาที)
- แลกเปลี่ยนนำเสนอ ตั้งชื่อภาพ พร้อมบอกเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้
- นักเรียนเก็บกระดาษต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณครู  ขณะที่ส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เมล็ดข้าวเปลือก
- กระดาษ
- กาว
พฤหัสบดี
วรรณกรรม  
นิทาน  เรื่องเล่าประสบการณ์

ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้ มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ
ชื่อกิจกรรม : สุนัขกับคน
ขั้นเตรียม:  
- ครูและนักเรียนนั่งวงกลม ทักทายสวัสดี
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:  
ครูเล่าเรื่องสุนัขข้างถนนกับเจ้านาย” ให้นักเรียนฟัง พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
  “ในนิทานทานมีใครบ้าง?
   “นักเรียนมีสัตว์เลี้ยงหรือไม่อย่างไร?
   “ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร?”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเอง พร้อมให้เหตุผล
- ครูแจกกระดาษ คนละ 1 แผ่น และปากการให้นักเรียนคนละ 1 ด้าม ขณะรับ-ส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความน้อมน้อม
-    ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าสัตว์เลี้ยงอะไรที่มีความซื่อสัตว์และรักเจ้านายมากที่สุด เพราะเหตุใด อย่างไร?”
- นักเรียนลงมือปฏิบัติ จดจ่อ ใคร่ครวญกับงานที่ทำอย่างมีสมาธิ (ให้เวลา 5 นาที)
- แลกเปลี่ยนนำเสนอ พร้อมบอกเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้
- นักเรียนเก็บกระดาษต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณครู  ขณะที่ส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เรื่องเล่าสุนัขข้างถนนกับเจ้านาย
- กระดาษ
- ดินสอ
ศุกร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (มายา Illusion)
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
- สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่าง
- เห็นความแตกต่างของสิ่งที่มองเห็นและความรู้สึก
ชื่อกิจกรรม : สิ่งที่เห็นกับความรู้สึก
ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนนั่งวงกลม ทักทายสวัสดี
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม  :
-    ครูให้นักเรียนสังเกตภาพลายเส้นลวงตา
 พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”สองเส้นนี้เท่ากันหรือไม่ “เป็นเส้นตรงหรือไม่อย่างไร?”
-   ครูแจกอุปกรณ์กระดาษคนละ 1 แผ่น ปากกา คนละ 1 ด้าม และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม   
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเขียนสิ่งที่เห็น สิ่งที่รู้สึกจากภาพ และนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในกิจกรรมนี้
- นักเรียนนำเสนอผลงาน
- นักเรียนเก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ :
-   ครู Empower ชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน

-   ภาพลายเส้นลวงตา
-   กระดาษ
-   ปากกา
-   เพลงสปา


กิจกรรมวันศุกร์

ขั้นเตรียม
  


ขั้นกิจกรรม
 

ขั้นจบ
  เก็บอุปกรณ์
ครู Empower ชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกั


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น