Week1วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (Home)
ฝึกการคิด รู้ตัว และเท่าทันอารมณ์ สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
 ชื่อกิจกรรม : บ้าน (ห้องเรียน) เป็น บ้าน(บ้าน)
ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม 
- กำกับสติ ให้นั่งหลับตาผ่อนคลายอย่างมีสติ รับรู้ลมหายใจ 2-3 นาที
- ครูให้นั่งหลับตา ก่อนพาทำ Brain Gym ท่ากำ/แบ 7-10 ครั้ง แล้วสลับครูพูดแบให้กำ ครูพูดกำให้แบ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :
ครูพานั่งเรียนคุยเรื่องปิดภาคเรียนที่ผ่านมา ความสุข ความภาคภูมิใจ โดยครูเป็นผู้เล่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาให้ทุกคนร่วมรับฟัง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ก้าวแรกที่เดินเข้าบ้านหลังใหม่ในครั้งแรก นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้าง?”
- นักเรียนบอกความรู้สึกของตนเองทีละคน
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด เมื่อโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองของเรา นักเรียนอยากให้บ้านหลังนี้เป็นอย่างไร และนักเรียนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง?”
- ครูแจกกระดาษ คนละ 1 แผ่น และปากการให้นักเรียนคนละ 1 ด้าม ขณะรับ-ส่ง นักเรียนไหว้ของคุณเพื่อนด้วยความน้อมน้อม
- นักเรียนลงมือปฏิบัติ จดจ่อ ใคร่ครวญกับงานที่ทำอย่างมีสมาธิ (ให้เวลา 5 นาที)
- เมื่อนักเรียนแต่ละคนเขียนเสร็จแล้ว นำสิ่งที่เขียนมาแลกเปลี่ยนนำเสนอชิ้นงาน ต่อกันและกัน
- นักเรียนเก็บกระดาษต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณครู  ขณะที่ส่งนักเรียนไหวขอบคุณด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
 - ดินสอนสีปากกา
- บรรยากาศทุกส่วนประกอบของบ้าน ม.1
- กระดาษสี
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (โยคะ
รำกระบอง)
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
ชื่อกิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม  :
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  :
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
·     ท่าไหว้พระอาทิตย์
·     ท่าภูเขา
·     ท่าต้นไม้
·     ท่าเก้าอี้ 2 ขา
·     ท่าเก้าอี้ขาเดียว
ท่านั่ง  
·     ท่าเต่า
·     ท่าหงส์
ท่านอน   
·     ท่าจระเข้
·     ท่าตั๊กแตน
·     ท่างูเห่า
·     ท่าปลาดาว
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงสปา
- บรรยากาศในชั้นเรียน
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
วัสดุธรรมชาติ  
สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- ฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์จินตนาการ ชื่นชมความงามและเห็นความหมายของบทเพลง ภาพวาดหรือชิ้นงานต่างๆ
- เห็นความเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัว
ชื่อกิจกรรม : เสื้อกระดาษ
ขั้นเตรียม:
-  ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
-  ร้องเพลงและทำท่าประกอบ2 รอบ (ไกรกรร ไข่ผ้า ไหม)
ขั้นกิจกรรม:
-     ครูให้นักเรียนสังเกตกระดาษ พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง? เหมือนหรือคล้ายกับอะไรบ้าง? นำไปทำอะไรไม่ได้บ้าง?
-     นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-     ครูแจกอุปกรณ์ กระดาษสี คนละ 1 แผ่น ขณะรับ- ส่งนักเรียนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อม
-     นักเรียนพับกระดาษไปพร้อมกับครู
-     เมื่อพับเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง?
-     นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
รูปภาพสองมิติ
- รูปภาพสามมิติ
- กระดาษ
- ดินสอ
พฤหัสบดี
วรรณกรรม  
นิทาน  เรื่องเล่า ประสบการณ์
ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้ มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ
 ชื่อกิจกรรม : คนคิดดีหรือคนซื่อดี
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม 
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูเล่านิทานเรื่อง คนคดดีหรือคนซื่อดี
ครูกระตุ้นคำถาม "นักเรียนเห็นอะไรรู้สึกอย่างไร
- ให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดเรื่อราว พร้อมวาดภาพตกแต่งประกอบภาพ
นักเรียนร่วมถ่ายทอดความรู้สึก / มุมมองความคิด
ขั้นจบ 
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
 - เพลงสปา
- กระดาษ  ปากกา
ศุกร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (มายา Illusion)
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
- สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ

ชื่อกิจกรรม : สัมพันธ์และเชื่อมโยง
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม 
- นักเรียนหลับตาและหนดลมหายใจของตนเอง สัมผัสนิ้วทั้ง 10 นิ้วของตนเอง 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
-    ครูนำสิ่งของให้นักเรียนสังเกตร่วมกัน (กระดาษ ดินสอ ปากกา ต้นไม้ ดอกไม้ กระดาษ) พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
         I.             “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง”
        II.            “นักเรียนจะจัดหมวดหมู่สิ่งของเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด”
-    นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเอง พร้อมให้เหตุผล
-    ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “สิ่งของทั้งหมดนี้ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรบ้าง?”
- ครูแจกกระดาษ คนละ 1 แผ่น และปากการให้นักเรียนคนละ 1 ด้าม ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ของคุณเพื่อนด้วยความน้อมน้อม
- นักเรียนลงมือปฏิบัติ จดจ่อ ใคร่ครวญกับงานที่ทำอย่างมีสมาธิ (ให้เวลา 5 นาที)
- เมื่อนักเรียนแต่ละคนเขียนเสร็จแล้ว นำสิ่งที่เขียนมาแลกเปลี่ยนนำเสนอชิ้นงาน ต่อกันและกัน
- นักเรียนเก็บกระดาษต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณครู  ขณะที่ส่งนักเรียนไหวขอบคุณด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
กระดาษ
- ดินสอ
- ปากกา
- ต้นไม้
- ดอกไม้
- กระดาษ


กิจกรรมวันพฤหัสบดี

 ขั้นเตรียม

 ขั้นกิจกรรม
 ขั้นจบ 
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น