week6

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (Home)
-  การใคร่ครวญกับตัวเอง
- มีสติอยู่กับตัวเอง
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
- จินตนาการสร้างสรรค์
ชื่อกิจกรรม : ก้อนหินของฉัน
ขั้นเตรียม :
- ในระหว่างที่นักเรียนเดินกลับห้องเรียน คุณคุณครูให้นักเรียนหยิบก้อนหินคนละ 1 ก้อน
- ครูและนักเรียนทักทายทำความเคารพซึ่งกันและกัน
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า (งูใหญ่กับสุนัขจิ้งจอก, ท่าจีบกับตัวแอล ท่าละ  10 ครั้ง )
ขั้นกิจกรรม :
-  คุณคุณครูแจกกระดาษครึ่ง  A4 ให้นักเรียนคนละ  แผ่น ในขณะที่นักเรียนส่งกระดาษรับไหว้ซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ทำไมนักเรียนจึงเลือกก้อนหินก้อนนี้ คิดว่าเหมือนหรือแตกต่างกับตัวเราอย่างไร พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ
- นักเรียนวาดภาพก้อนหินของตัวเอง เขียนเหตุผลในการเลือกก้อนหินก้อนนี้ พร้อมทั้งเขียนความเหมือนและความแตกต่างระหว่างก้อนหินกับตัวเรา
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- ก้อนหิน
- บรรยากาศรอบๆ
- เพลงสปา
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (โยคะ รำกระบอง)
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
ชื่อกิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม  :
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  :
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
·     ท่าไหว้พระอาทิตย์
·     ท่าภูเขา
·     ท่าต้นไม้
·     ท่าเก้าอี้ 2 ขา
·     ท่าเก้าอี้ขาเดียว
ท่านั่ง  
·     ท่าเต่า
·     ท่าหงส์
ท่านอน   
·     ท่าจระเข้
·     ท่าตั๊กแตน
·     ท่างูเห่า
·     ท่าปลาดาว
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงสปา
- บรรยากาศในชั้นเรียน
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
วัสดุธรรมชาติ  
สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ

จินตนาการ
- สมาธิ
- สติ 
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
- นอบน้อม
ชื่อกิจกรรม : ลอกลายจากใบไม้
ขั้นเตรียม : ขณะที่เดินกลับมาที่ห้องเรียนคุณคุณครูให้นักเรียนเลือกเก็บใบไม้ มาคนละ 1 ใบ
- ครูและนักเรียนทักทายทำความเคารพซึ่งกันและกัน
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
ขั้นกิจกรรม :
- คุณคุณครูนำสีและพูกันมาวางไว้ตรงการวงกลม
- คุณคุณครูแจกกระดาษครึ่ง A 4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น และปากกาคนละ 1 แท่ง ในขณะที่นักเรียนส่งกระดาษรับไหว้ซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- คุณคุณครูให้นักเรียนนำสีมาระบายใบไม้ที่ตัวเองเลือกจากนั้นประทับลงในกระดาษ
- คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จากการลอกลายใบไม้ นักเรียนจะตั้งชื่อว่าอย่างไร และรู้สึกอย่างไรกับภาพนี้?”
- นักเรียนลงมือเขียนชื่อและความรู้สึกจากภาพ
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- ใบไม้
- สี
- พู่กัน
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
วรรณกรรม  
นิทาน  เรื่องเล่าประสบการณ์

 - จินตนาการ
- สมาธิ สติ จดจ่อ
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
ชื่อกิจกรรม : วรรณกรรมก่องข้าวน้อยฆ่าแม่
ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนกล่าวทักทายและทำความเคารพซึ่งกันและกัน
- คุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym  2 ท่า (งูใหญ่กับสุนัขจิ้งจอก, นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อย 10 ครั้ง (สลับกัน)
 ขั้นกิจกรรม :
- คุณครูนำวรรณกรรม เรื่องก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ มาอ่านให้นักเรียนฟัง
- เมื่อคุณคุณครูอ่านจบ คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากวรรณกรรมเรื่องนี้ และรู้สึกอย่างไร?”
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้พร้อมทั้งบอกความรู้สึกของตนเองจากวรรณกรรม
- คุณครูแจกกระดาษ A5 ให้นักเรียนคนละ  แผ่น และ         ปากกาคนละ 1 แท่ง ขณะที่รับ-ส่งกระดาษนักเรียนไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม
- คุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนมีความประทับใจอะไรมากที่สุดกับผู้ปกครองของตนเองผ่านภาพวาดและข้อความสั้นๆ ?”
 - นักเรียนนำเสนอภาพเรื่องราวของตนเอง
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- วรรณกรรม
- เพลงสปา
ศุกร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (มายา Illusion)
- เห็นความเป็นมายาที่ซ้อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
- เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
-กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม : อุณหภูมิ
ขั้นเตรียม : ทำสมาธิด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :  ครูให้นักเรียนแต่ละคน  จุ่มมือลงในกะละมังที่บรรจุน้ำอุ่น  น้ำเย็นและน้ำอุณหภูมิปรกติ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร และสังเกตเห็นอะไร?“
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดเราจะรู้สึกแบบเหตุการณ์นี้ได้ที่ไหน และเมื่อไรบ้าง?”
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าความรู้สึกที่เราสัมผัสได้นี้ มีอยู่จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด?”
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละคน
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบภาพวาดลายเส้น
- นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอความคิดเห็นของตนเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: 
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- กะละมังบรรจุน้ำอุ่น  น้ำเย็นและน้ำอุณหภูมิปรกติ
- กะละมังน้ำ
- กระดาษ ปากกา 
- เพลงสปา

ตัวอย่างกิจกรรมวันอังคาร

ขั้นเตรียม


 


 

ขั้นกิจกรรม

 

 


ขั้นจบ

คุณครูขอบคุณความตั้งใจ และ empower นักเรียน
- ทำความเคารพซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น