Week7

       Week 7
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (Home)
- เห็นความเป็นมายาที่ซ้อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
- เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
-  การใคร่ครวญกับตัวเอง
- มีสติอยู่กับตัวเอง
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
- จินตนาการ
ชื่อกิจกรรม :  ความจริง
ขั้นเตรียม : กำกับสติโดยการขยับปลายนิ้วมือตามคำพูดของครู และทำสมาธิด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :  ครูให้นักเรียนแต่ละคนมองไปรอบๆตัวของตัวเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างที่อยู่รอบๆตัวเราในตอนนี้
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าสิ่งใดมีอยู่จริงบ้าง (ไม่ปรุงแต่ง  ไม่มีใครบอกว่ามันคือสิ่งนี้ )?”
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละคน
- นักเรียนแต่ละคนวาดและเขียนบรรยายสิ่งที่คิดว่ามีอยู่จริงลงในกระดาษ
- นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอความคิดเห็นของตนเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกัน
- สิ่งต่างๆรอบตัว
- กระดาษ
- เพลงสปา
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (โยคะ
รำกระบอง)
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
ชื่อกิจกรรม รำกระบอง
ขั้นเตรียม :
-  นักเรียนเตรียมไม้กระบองของตนเองพร้อมทั้งยืนในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสม
- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจของตัวเอง สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนหายใจออกช้าๆ ประมาณ 3- 5 ครั้ง 
ขั้นกิจกรรม :
 - คุณคุณครูพานักเรียนยืดหยุ่นร่างกายโดยการยืนกางขาออกจากกันเล็กน้อยทิ้งน้ำหนักไปที่ขาทั้ง  2 ข้างเท่ากัน
นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงรับรู้ลมหายใจของตัวเอง
- คุณครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่ารำกระบอง ครูนำนักเรียนรำกระบองในท่าต่างๆ
6.       ท่าสีลม
12.    ท่าแถม
-  นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงอีกครั้ง รับรู้ลมหายใจของตัวเองประมาณนาที
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงสปา
- บรรยากาศในชั้นเรียน
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
วัสดุธรรมชาติ สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ


- สมาธิ สติรู้ตัวเองอยู่เสมอ
- จินตนาการเชื่อมโยงกับตัวเองและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเอง
- คิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ชื่อกิจกรรม : ที่คั่นหนังสือ
ขั้นเตรียม : 
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมทักทายทำความเคารพซึ่งกันและกัน
- คุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแจกกระดาษสี 4 เหลี่ยมจัตุรัส  ให้นักเรียนทุกคน คนละ 1แผ่น ขณะส่งกระดาษนักเรียนรับไหว้กันอย่างนอบน้อม
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง (ครูพับกระดาษเรื่อยๆ พร้อมกับตั้งคำถาม และนักเรียนทำไปพร้อมๆ กัน
- ครูแจกกระดาษรูปวงรี พร้อมส่งกาวนักเรียนแตะเล็กน้อย  พร้อมติดตาลงบนกระดาษที่พับแล้ว
- ครูตั้งคำถามนักเรียนคิดว่า สิ่งที่ทำคืออะไร นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
- นักเรียนเก็บชิ้นงานส่งต่อให้เพื่อนจนถึงครู
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- กระดาษสี 4 เหลี่ยมจัตุรัส  
- กระดาษรูปวงรี
-  กาว
- เพลงสปา

พฤหัสบดี
วรรณกรรม  
นิทาน  เรื่องเล่าประสบการณ์

 จินตนาการ
- สมาธิ
- สติ 
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
กิจกรรม : บทกวี
ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนกล่าวทักทายและทำความเคารพซึ่งกันและกัน
- คุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym  2 ท่า (งูใหญ่กับสุนัขจิ้งจอก, นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อย 10 ครั้ง (สลับกัน)
 ขั้นกิจกรรม :
- คุณครูนำวรรณกรรม บทกวี มาอ่านให้นักเรียนฟัง
- เมื่อคุณคุณครูอ่านจบ คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากวรรณกรรมเรื่องนี้ และรู้สึกอย่างไร?”
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้พร้อมทั้งบอกความรู้สึกของตนเองจากวรรณกรรม
- คุณครูแจกกระดาษ  A5 ให้นักเรียนคนละ  แผ่น และ         ปากกาคนละ 1 แท่ง ขณะที่รับ-ส่งกระดาษนักเรียนไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม
- คุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนมีความประทับใจอะไรมากที่สุดกับผู้ปกครองของตนเองผ่านภาพวาดและข้อความสั้นๆ ?”
 - นักเรียนนำเสนอภาพเรื่องราวของตนเอง
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- บทกวี
- เพลงสปา
- กระดาษ ปากกา
ศุกร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (มายา Illusion)
เห็นความเป็นมายาที่ซ้อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม : ตาสัมผัส กลิ่นสัมผัส กลิ่นสัมผัส
ขั้นเตรียม: 
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม ทักทายสวัสดีซึ่งกันและกัน
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองประมาณ นาที
ขั้นกิจกรรม : ครูนำกล่องบรรจุสิ่งของ 3 กล่อง มาว่างไว้ด้านหน้า  ประกอบด้วย
กล่องที่ 1 รถของเล่นขนาดเล็ก ทายาหม่อง
กล่องที่ 2 ลูกเทนนิส  ฉีดน้ำหอม
กล่องที่ 3  กล่องกระดาษ ถูกป้ายด้วยยาสีฟัน
ครูแจกปากกาและกระดาษ ขนาดครึ่ง A4ที่ถูกขีด
แบ่งออกเป็นสามส่วน ให้นักเรียนแต่ละคน
ครูให้นักเรียนแต่ละคน ดมกลิ่ม สิ่งของที่บรรจุอยู่ในกล่อง ทั้ง 3 กล่อง  พร้อมวาดภาพสิ่งนั้นลงในกระดาษช่องที่ 1
ครูให้นักเรียนแต่ละคน ใช้มือสัมผัส สิ่งของที่บรรจุอยู่ในกล่อง ทั้ง 3 กล่อง  พร้อมวาดภาพสิ่งนั้นลงในกระดาษช่องที่2
ครูให้นักเรียนแต่ละคน เปิดดู สิ่งของที่บรรจุอยู่ในกล่อง ทั้ง3 กล่อง  พร้อมวาดภาพสิ่งนั้นลงในกระดาษช่องที่ 3
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ภาพที่เกิดขึ้นจากการวาดเป็นอย่างไร เพราะอะไรจึงเกิดภาพนั้น?”
นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอความคิดเห็น
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร  และรู้สึกอย่างไร?”
นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอความคิดเห็น
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้?”
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ขั้นจบ : 
ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆ ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกัน
กล่องที่ 1 รถของเล่นขนาดเล็ก ทายาหม่อง
กล่องที่ 2 ลูกเทนนิส  ฉีดน้ำหอม
กล่องที่ 3  กล่องกระดาษ ถูกป้ายด้วยยาสีฟัน
กระดาษ
ปากกา


ตัวอย่างกิจกรรมวันพุธ

 ขั้นเตรียม ขี้นกิจกรรม


 
 ขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น