Week2
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (Home)
ฝึกการคิด รู้ตัว และเท่าทันอารมณ์ สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
ชื่อกิจกรรม : เมื่อเราย้อนเวลากลับไม่ได้
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วนการฟังจังหวะการเต้นของหัวใจตนเองประมาณ  2 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนวาดภาพตามที่ครูกำหนด เมื่อวาดไปสักพัก ครูจะกำหนดภาพที่ให้นักเรียนวาดใหม่เปลี่ยนไปจากโจทย์ภาพแรกที่ให้ไว้ 
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร ระหว่างทำกิจกรรม?
- นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้สึกร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?”
- นักเรียนแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ:
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- กระดาษ
- ปากกา
- เพลงสปา
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (โยคะ
รำกระบอง)
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
ชื่อกิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม  :
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  :
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
·     ท่าไหว้พระอาทิตย์
·     ท่าภูเขา
·     ท่าต้นไม้
·     ท่าเก้าอี้ 2 ขา
·     ท่าเก้าอี้ขาเดียว
ท่านั่ง  
·     ท่าเต่า
·     ท่าหงส์
ท่านอน   
·     ท่าจระเข้
·     ท่าตั๊กแตน
·     ท่างูเห่า
·     ท่าปลาดาว
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงสปาผ่อนคลาย
- บรรยากาศในชั้นเรียน
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
วัสดุธรรมชาติสื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- ฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์
- เชื่อมโยงสิ่งที่ทำกับสิ่งที่อยู่รอบตัว
- มีจินตนาการสร้างสรรค์
ชื่อกิจกรรม : เสื้อกระดาษ
ขั้นเตรียม:
-  ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
-  ร้องเพลงและทำท่าประกอบ2 รอบ (ไกรกรร ไข่ผ้า ไหม)
ขั้นกิจกรรม:
-     ครูให้นักเรียนสังเกตกระดาษ พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง? เหมือนหรือคล้ายกับอะไรบ้าง? นำไปทำอะไรไม่ได้บ้าง?
-     นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-     ครูแจกอุปกรณ์ กระดาษสี คนละ 1 แผ่น ขณะรับ- ส่งนักเรียนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อม
-     นักเรียนพับกระดาษไปพร้อมกับครู
-     เมื่อพับเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง?
-     นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงสปาผ่อนคลาย
- กระดาษสี
พฤหัสบดี
วรรณกรรม  
นิทาน  เรื่องเล่า ประสบการณ์
ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้ มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ
ชื่อกิจกรรม บทกลอน
ขั้นเตรียม
นักเรียนนั่งวงกลม
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูอ่านบทกลอนให้นักเรียนฟัง  
               เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก
                จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา
                แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา
                จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ
ครูกระตุ้นคำถาม "จากบทกลอนนี้พูดถึงเรื่องอะไร มีความหมายอย่างไรบ้างนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร? 
นักเรียนร่วมถ่ายทอดความรู้สึก / มุมมองความคิด
ขั้นจบ : 
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- บทกลอน
- กระดาษ
- ปากกา
ศุกร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (มายา Illusion)
- เห็นความเป็นมายาที่ซ้อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
- เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
-กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม : ชื่อแสดงตัวตน
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม   
-    ครูและนักเรียนทักทายทำความเคารพซึ่งกันและกัน
-    กิจกรรมตบตัก ตบมือ และทำสมาธิด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม : ครูให้นักเรียนแต่ละคนเอ่ยชื่อเพื่อนที่อยู่ด้านซ้ายมือของตนเองไปกระทั่งครบวง
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า ทำไมเราต้องมีชื่อ  ไม่มีได้ไหม  เพราะเหตุใด?“
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด มีคนบนโลกใบนี้ ชื่อซ้ำกันมากมาย  แต่ทำไมเรายังแยกแยะออกได้ว่าเป็นชื่อของบุคคลใด?“
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูนำ ดอกไม้”  มาวางไว้ที่กลางวง พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ทำไมเราจึงเรียกว่า ดอกไม้ เราไม่เรียกชื่อนี้ได้ไหม  แล้วเราควรจะเรียกสิ่งนี้ว่าอย่างไร? “
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้?
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ปากกาคนละ 1 ด้าม ขณะรับ- ส่งนักเรียนจะไหว้ของคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อมร่วม
- ครูสุ่มนักเรียนนำเสนอชิ้นงานตนเอง
ขั้นจบ: 
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- กระดาษ ขนาด
1ส่วน 4 ของ A4
- ดินสอหรือปากกา
- เพลงสปา

ตัวอย่างกิจกรรมวันพุธ ขั้นเตรียม 

  


                 ขั้นกิจกรรม                                                   
ขั้นจบ 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น