Week3


วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (Home)
ฝึกการคิด รู้ตัว และเท่าทันอารมณ์ สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
ชื่อกิจกรรม : จำเป็น/ต้องการ
ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม 
- กำกับสติ ครูคอยอำนวยกิจกรรมให้นั่งหลับตาผ่อนคลายอย่างมีสติ รับรู้ลมหายใจ 2-3 นาที
- ครูให้นั่งหลับตา ก่อนพาทำ Brain Gym ท่ากำ/แบ 8 ครั้ง แล้วสลับครูพูดแบให้กำ ครูพูดกำให้แบ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :
ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น ขณะที่ส่ง-รับ ไหวเพื่อนๆ ด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนแบ่งกระดาษเป็นสามช่อง
ช่องที่ 1 เขียนสิ่งที่คิดว่าจำเป็นในชีวิต
ช่องที่
2 เขียนสิ่งที่ต้องการในชีวิต
ช่องที่
ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นแต่ต้องการ
ให้เวลาเขียน ประมาณ 8 นาที เพื่อให้ครุ่นคิดกับงานที่รับมอบหมาย
- เมื่อครบเวลากำหนด นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนกันและกัน คุณครูช่วยอำนวยกิจกรรม
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- ดินสอนสี,ปากกา
- กระดาษครึ่ง
- กระดาษสี A4
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ 
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
ชื่อกิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม  :
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  :
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
·     ท่าไหว้พระอาทิตย์
·     ท่าภูเขา
·     ท่าต้นไม้
·     ท่าเก้าอี้ 2 ขา
·     ท่าเก้าอี้ขาเดียว
ท่านั่ง  
·     ท่าเต่า
·     ท่าหงส์
ท่านอน   
·     ท่าจระเข้
·     ท่าตั๊กแตน
·     ท่างูเห่า
·     ท่าปลาดาว
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงสปา
- บรรยากาศในชั้นเรียน
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
วัสดุธรรมชาติ
สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- เกิดทักษะในการสื่อสาร
- สมาธิ
- สติ รู้ตัวเองอยู่เสมอ
- จินตนาการเชื่อมโยงกับตัวเองและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเอง
- คิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ชื่อกิจกรรม : เสื้อกระดาษ
ขั้นเตรียม:
-  ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
-  ร้องเพลงและทำท่าประกอบ2 รอบ (ไกรกรร ไข่ผ้า ไหม)
ขั้นกิจกรรม:
-     ครูให้นักเรียนสังเกตกระดาษ พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง? เหมือนหรือคล้ายกับอะไรบ้าง? นำไปทำอะไรไม่ได้บ้าง?
-     นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-     ครูแจกอุปกรณ์ กระดาษสี คนละ 1 แผ่น ขณะรับ- ส่งนักเรียนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อม
-     นักเรียนพับกระดาษไปพร้อมกับครู
-     เมื่อพับเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง?
-     นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- กระดาษสี
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
วรรณกรรม  
นิทาน  เรื่องเล่า ประสบการณ์
ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้ มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ
ชื่อกิจกรรม : เรื่องราวของดอกไม้
ขั้นเตรียม  : 
นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม  : 
- ครูเล่าเรื่องตำนานของดอกกุหลาบจากที่ต่างๆของโลกให้นักเรียนฟัง
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นเพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์เรื่องราวของดอกกุหลาบในมุมมองของตนเอง
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ : 
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
 - เพลงสปา
เรื่องราวของดอกไม้
ศุกร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (มายา Illusion)
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
- สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ

ชื่อกิจกรรม : คุณค่ากับมูลค่า
ขั้นเตรียม  : 
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
(ท่างูใหญ่กับนัจจิ้งจอก และขนมจีบ  แอล  สลับกัน 10 ครั้ง)
 ขั้นกิจกรรม  : 
-    ครูนำสิ่งของให้นักเรียนสังเกตร่วมกัน (กระดาษ เงินธนบัตร 20 และ 100 บาท
-    ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง?” “เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง?” “เกี่ยวข้องอย่างไรกับเรา?”
-    ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน
-    ครูให้นักเรียนเลือกของ 1 อย่างที่ต้องการพ้อมให้เหตุผลประกอบ  
-    ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ถ้านักเรียนเหลือนักเรียนอยู่คนเดียวบนโลกนี้ นักเรียนคิดว่าอะไรที่จะมีค่ามากที่สุด เพราะเหตุใด?”
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับคำถามและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมวันนี้ (คุณค่ากับมูลค่า)                
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
กระดาษ
- ธนบัตร 20 และ100 บาท
- ดินสอตัวอย่างกิจกรรมวันศุกร์

ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น