Week4

 

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (Home)
-    ฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
-    ตระหนักรู้ รู้เท่าทันกันสิ่งที่อยู่รอบตัว
ชื่อกิจกรรม : วางตามใจ วาดตามจินตนาการ
ขั้นเตรียม : นักเรียนหยิบสิ่งของรอบบ้าน ม.1 มาคนละ 2ชิ้น         
- ครูและนักเรียนนั่งวงกลม ทักทายสวัสดี
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม  :
-   ครูให้นักเรียนนำสิ่งของวางไว้ที่กลางวงกลม โดยวางอย่างไรก็ได้ พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เช่น นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?” เหมือนกับอะไรบ้าง?”
-   ครูแจกอุปกรณ์กระดาษ 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม   
-   ครูอธิบายกิจกรรม นักเรียนวาดภาพสิ่งที่เห็นตามจินตนาการ ก
-   นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองให้คุณครูและเพื่อนชื่นชม       
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะนำสิ่งที่เรียนรู้วันนี้ไปปรับใช้อย่างไรในชีวิตประจำวัน
ขั้นจบ :
-   ครู Empower ชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
-     กระดาษ ปากกา
-     สิ่งของรอบบ้านคนละ 2 ชิ้น        
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ 
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
ชื่อกิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม  :
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  :
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
·     ท่าไหว้พระอาทิตย์
·     ท่าภูเขา
·     ท่าต้นไม้
·     ท่าเก้าอี้ 2 ขา
·     ท่าเก้าอี้ขาเดียว
ท่านั่ง  
·     ท่าเต่า
·     ท่าหงส์
ท่านอน   
·     ท่าจระเข้
·     ท่าตั๊กแตน
·     ท่างูเห่า
·     ท่าปลาดาว
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงสปา
- บรรยากาศในชั้นเรียน
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
วัสดุธรรมชาติ  
สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ

- ฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์จินตนาการ ชื่นชมความงามและเห็นความหมายของชิ้นงานต่างๆ
- เห็นความเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆ รอบตัว
- มองเห็นความเป็นจริงของสิ่งนั้น
ชื่อกิจกรรม : ศิลปะจากลวดเสียบกระดาษ
ขั้นเตรียม
 - นักเรียนนั่งวงกลม ทักทาย สวัสดี
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจ ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
-         ครูนำลวดเสียบกระดาษมาให้นักเรียนสังเกต
-         ครูแนะนำสื่อ (เสียบกระดาษ) โดยการตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?” “นำไปทำอะไรได้บ้าง/นำไปทำอะไรไม่ได้บ้าง?”
-         ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่นติดลวดเสียบกระดาษ ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งด้านซ้ายและขวามือ คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนต่อเติมภาพจากลวดเสียบกระดาษให้เป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือไม่มีชีวิตอย่างไรให้มีความหมาย และสร้างสรรค์?”
-         นักเรียนต่อเติมภาพจากจิตนาการ
-         นักเรียนนำเสนอผลงาน
นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครูขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- กระดาษติดลวดเสียบกระดาษ
- กาว
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
วรรณกรรม  
นิทาน  เรื่องเล่าประสบการณ์

- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่เขียน
- เห็นความเชื่อมโยงเรื่องราวของตนเองและผู้อื่น

ชื่อกิจกรรม : เล่าเรื่องจากคำ
ขั้นเตรียม:
- นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยๆ ลืมตา
- นักเรียนทำ Brain Gym สลับซ้ายขวา (กำ-แบ)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ 1 ใบ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ฉลากคำ 1 แผ่น) โดยส่งด้านซ้ายมือ คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนจะมีวิธีการเขียนหรือการเล่าเรื่องอย่างไรเพื่อให้เพื่อนสามารถเข้าใจเกี่ยวกับโค้ดคำที่ได้ ?”
- นักเรียนเขียนสื่อความหมายจากคำ
- นักเรียนนำเสนอโดยการเล่าเรื่องจากคำที่ได้ นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- ตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ (กระดาษครึ่ง A4 ฉลากคำ)
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ศุกร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (มายา Illusion)
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
- สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ

ชื่อกิจกรรม : อะไรจริงและอะไรไม่จริง 
ขั้นเตรียม:  
- ครูและนักเรียนนั่งวงกลม ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
 ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:  
ครูเล่านิทาน พี่ชายหล่อ น้องสาวไม่สวย” ให้นักเรียนเล่านิทานฟัง พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
  “ในนิทานทานมีใครบ้าง?
   “ผู้หญิงและชาย ทั้งสองเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง?”
   “ถ้านักเรียนเป็นพี่ชายจะทำอย่างไร เป็นน้องสาวจะทำอย่างไร?
-    นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเอง พร้อมให้เหตุผล
- ครูแจกกระดาษ คนละ 1 แผ่น และปากการให้นักเรียนคนละ 1 ด้าม ขณะรับ-ส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความน้อมน้อม
-    ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสุดท้ายแล้วทั้งสองคนจะต้องพบเจอเหมือนกันอย่างไร?”
- นักเรียนลงมือปฏิบัติ จดจ่อ ใคร่ครวญกับงานที่ทำอย่างมีสมาธิ (ให้เวลา 5 นาที)
- แลกเปลี่ยนนำเสนอ พร้อมบอกเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้
- นักเรียนเก็บกระดาษต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณครู  ขณะที่ส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
นิทานพี่ชายน้องสาว
- กระดาษ
- ดินสอ

 


ตัวอย่างกิจกรรมวันพุธขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม
 ขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น